Radmax

Nowe obowiązki prawne dla właścicieli urządzeń chłodniczych

Nowe obowiązki prawne dla właścicieli urządzeń chłodniczych

Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych weszła w życie 10 lipca 2015 i obejmuje zarówno F-gazy jak i SZWO nakłada obowiązki na właścicieli urządzeń chłodniczych. Pracę nad ustawą były prowadzone w oparciu o zapisy Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 842/2006 (Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie nr 517/2014).

Co zmieniają nowe przepisy dla właścicieli urządzeń chłodniczych?

Zgodnie z Rozporządzeniem 842/2006 odpowiedzialność za urządzenie chłodnicze ponosi operator, którym jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych wyżej wymienionym rozporządzeniem. Z praktycznego punktu widzenia jest to najczęściej właściciel instalacji chłodniczej lub osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie się mieści.

Prawne obowiązki operatora powstają w dniu zakończenia instalacji urządzenia chłodniczego i napełnienia go czynnikiem chłodniczym. Warto przy tym wspomnieć, że sprawowanie fizycznej kontroli nad urządzeniem przepisy tłumaczą jako posiadanie pełnego dostępu do urządzenia chłodniczego, możliwości jego codziennej kontroli oraz podejmowanie decyzji dotyczących tego urządzenia. Bardzo ważne jest, że nawet powierzenie kontroli nad urządzeniem osobie trzeciej, np. firmie serwisowej, nie zwalania go z odpowiedzialności za jego działanie.

Do zadań operatora należy też wprowadzenie uzgodnień dotyczących właściwego odzysku gazów cieplarnianych oraz kontroli pod względem wycieków urządzeń zawierających co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych według poniższego zestawienia:

  • od 3 kg do mniej niż 30 kg – kontrola raz na 12 miesięcy
  • od 30 kg do mniej niż 300 kg – kontrola raz na 6 miesięcy
  • od 300 kg – kontrola raz na 3 miesiące

Nowe regulacje prawne nakładają na operatorów urządzeń chłodniczych posiadających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych i F-gazów, obowiązek rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Kartę rejestracyjną należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dostarczenia lub montażu urządzenia. Natomiast dla urządzeń pracujących przed wejściem w życie ustawy termin ten wynosi 60 dni od powstania rejestru.

Link do rozporządzenia Unii Europejskiej nr 842/2006

Link do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych